Vertretungsplan für Donnerstag, 26.11.2015       Technik- R: 03 gesperrt!

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

5a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5b

 

 

 

 

 

Ausfall

 

 

 

 

 

 

308

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6b

 

 

Milde

 

Milde

 

 

 

 

 

 

 

 

D

303

 

 

D

303

 

 

 

 

 

 

7a

Ausfall

 

Merkel

Fleck

 

 

 

 

 

 

 

 

e.Rel.

3

 

 

 

 

D

301

Ma(alle)

3

 

 

 

 

 

 

 

 

7b

 

Schein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma(alle)

219

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8a

 

Warmuth

 

Birkenstock

Merkel

Merkel

Ausfall

Ausfall

 

 

308

Ph

218

 

 

En

303

D

201

D

201

 

 

 

 

8b

 

 

 

 

 

 

Ausfall

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9R

 

 

 

 

 

Schein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma

219

 

 

 

 

9H

 

FREISTUNDE

Staub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En

308

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

308

 

308

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemerkungen:   Sp-Mä  10a 1.+2.Std. - Ausfall

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

Vertretungsplan für Dienstag, 24.11.2015       Frau Görlach- krank - Schüler bleiben in ihren Klassen!

 

1

2

3

4

              5

6

7

8

5a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5b

 

 

 

 

Bläß

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ge

303

 

 

 

6a

 

 

Staub

 

 

 

 

 

 

 

 

En

303

 

 

 

 

 

 

 

6b

Labitzke

 

 

 

 

 

 

We

123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7a

 

 

 

Bläß

 

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

D

303

 

 

 

 

 

 

 

7b

 

Elster

 

 

Altenburg

 

 

 

 

D

303

 

 

 

 

Ma

301

 

 

 

 

 

8a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10a

 

 

 

Staub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemerkungen:  10a  Sp-Mä- 7./8. Ausfall

                          

Bemerkungen:  Die 6. und 7. Klassen haben bitte auch Englisch mit, falls Frau Rittweger doch da ist!!

                                                                                                                                                                                                                                                        


 

 

Vertretungsplan für Mittwoch, 25.11.2015           9R  mit Klassenleiter im BIZ

 

 

1

2

3

4

              5

6

7

8

 

5a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a

 

Bläß

Bläß

 

 

 

 

 

 

 

 

D

303

Ge

301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6b

Ausfall

 

 

Nicolai

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En

308

 

 

 

 

 

 

 

7a

 

 

 

 

Zelezny

Elster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geo

3

D

301

 

 

 

 

 

7b

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8a

 

 

 

Staub

 

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

 

En

304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8b

 

 

 

 

Fleck

 

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph

218

 

 

 

 

 

 

9R

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9H

 

 

 

FREISTUNDE

Haupt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma

201

 

 

 

 

 

 

10a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemerkungen:     7a/b 7.Std. Frz+NT- Ausfall

Bemerkungen:  7H-Schüler 2. Std. Frau Elster  D/ R:1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertretungsplan für Donnerstag,

 

 

1

2

3

4

              5

6

7

8

 

5a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemerkungen:

Bemerkungen:

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

Vertretungsplan für Freitag, 27.11.2015            Frau Görlach- krank         Begleitung/Storchmühle-Herr Kuhles

 

1

2

3

4

              5

6

7

8

5a

 

 

 

 

 

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5b

 

 

 

 

 

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a

 

 

Labitzke

 

 

 

 

 

 

 

 

Geo

303

 

 

 

 

 

 

6b

 

 

Staub

 

 

 

 

 

 

 

 

En

304

 

 

 

 

 

 

7a

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7b

 

Baier

 

Elster

 

 

 

 

 

Ch

218

 

 

D

301

 

 

 

 

 

 

8a

 

 

 

 

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8b

 

 

 

 

 

 

 

9R

Labitzke

Labitzke

SpMä

SpMä

 

 

9H

Labitzke

Labitzke

Altenburg

 

 

SpMä

SpMä

Ma

101

 

 

10a

Schein

Ma

101

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bemerkungen:    9R/H  1.+2.Std. Sp- Jungen – Ausfall!!