Vertretungsplan für Montag, 24.04.2017                  

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

5a

 

 

 

 

Merkel

Elster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

303

D

303

 

 

 

 

 

6a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6b

 

 

Bläß

Voss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ge

101

Mu

301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7a

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7b

 

 

 

Staub

 

 

 

 

 

 

 

 

e.Rel.

3

 

 

 

 

 

 

En

303

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8a

 

 

 

 

Birkenstock

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ge

3

 

 

 

 

 

 

 

8b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9R1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9R2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemerkungen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertretungsplan für Dienstag, 25 .04.2017                                                        5a 1./2.Std. beim KL R:303  danach Exkursion !                                              

 

1

2

3

4

              5

6

7

8

5a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a

 

 

 

 

Elster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1

 

 

 

 

 

 

6b

 

 

 

 

 

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7a

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7b

Ausfall

 

 

 

 

Staub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En

304

 

 

 

 

8a

 

Merkel

 

 

 

 

 

 

 

 

D

201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9R1

 

Staub

 

 

 

 

 

 

 

 

D

304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9R2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        


                                                                                                                                                                          

 

Vertretungsplan für Mittwoch, 26.04.2017      

 

 

1

2

3

4

              5

6

7

8

 

5a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9R1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9R2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemerkungen

Bemerkungen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

Vertretungsplan für Donnerstag, 27.04.2017    

 

 

1

2

3

4

              5

6

7

8

 

5a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9R1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9R2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemerkungen:       

Raumänderung: 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

Vertretungsplan für Freitag, 07.04.2017             10a/b Vorprüfung En  10a/301  10b/308  danach alle Aula!!

 

 

1

2

3

4

              5

6

7

8

 

5a

Elster

 

Warmuth

 

 

Ausfall

 

 

 

D

101

 

 

Ma

223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6b

 

 

 

Elster

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7a

Wallisch

 

 

 

Ausfall

 

 

 

D

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7b

 

 

 

 

Baier

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ch

224

 

 

 

 

 

 

 

8a

 

Birkenstock

Schein

Warmuth

Ausfall

Ausfall

 

 

 

 

 

En

101

Ma

219

Ph

218

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8b

 

 

 

 

 

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9R1

Sp Mä-Ausfall

Zelezny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geo

224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9R2

Sp Mä-Ausfall

Zelezny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geo

224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9H

Sp Mä-Ausfall

Zelezny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geo

224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10a

Voss

 

 

 

Voss

 

 

 

 

VP-En

301

 

Aula

 

Aula

 

 

En

308

 

 

 

 

 

 

 

10b

Nicolai

 

 

 

 

 

 

 

 

VP-En

308

 

Aula

 

Aula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemerkungen:  7.Std. Ma/AG bei Frau Warmuth - Ausfall

Raumänderungen:  7a 4.Std.R:223

 

Wallisch

 

 

 

D

03

10a/b  ab 4.Std. wieder Unterricht !!!!