Vertretungsplan für Montag, 09.05.2016          

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

5a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.Rel.

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9H

 

 

 

Elster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bemerkungen: 10a  6.Std.  NT- Ausfall    /  9R  7.Std. NT- Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertretungsplan für Dienstag, 03.05.2016             9R+9H  EXPERIMENTIERTAG in 2 Gruppen  R:218/224

 

1

2

3

4

              5

6

7

8

5a

Bläß

Voss

Elster

Voss

Voss

Ausfall

 

 

D

101

En

301

D

1

301/303

En

301/303

Mu

 

 

 

 

 

 

5b

 

 

 

Voss

Voss

Ausfall

 

 

 

 

 

3

 

 

301/303

En

301/303

Mu

 

 

 

 

 

 

6a

 

 

 

Schein

 

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma

219

 

 

 

 

 

 

 

 

6b

 

 

 

 

Elster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frz

1

 

 

 

 

 

 

7a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8a

Elster

Schein

 

 

Birkenstock

 

 

 

D

201

Mu

219

 

 

 

 

En

223

 

 

 

 

 

 

8b

 

Nicolai

Staub

 

 

 

Eth-Ausfall

Eth-Ausfall

 

 

En

308

D

304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10a

Ausfall

 

 

 

Wallisch

 

 

 

 

 

 

 

 

223

 

 

SK

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemerkungen:  7a/b  Sp-Ju- 1./2.Std. – AUSFALL

                             7R- Ma- Schüler  3.Std.  Frau Schuck Ma / 308

Raumänderungen:  

                             8R a  4.Std.R:3  8Rb 4.Std.R:223

                             8H- Schüler 4.Std.   Frau Elster  D / 1           8a/b  6.NT - Ausfall

                                                                                                                                                                                                                                                        


 

 

Vertretungsplan für Mittwoch, 04.05.2016             8a/b Experimentiertag- 2 Gruppen  R:218/224      6b PROJEKTTAG

 

 

1

2

3

4

              5

6

7

8

 

5a

Ausfall

Fleck

Voss

Nicolai

Elster

Ausfall

 

 

 

 

 

Ma

201

301

En

En

308

D

1

 

 

 

 

 

 

 

5b

 

 

Voss

Nicolai

Ausfall

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

301

En

En

308

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a

Ausfall

Schein

Schein

Haupt

 

 

Merkel

 

 

 

 

Ma

219

Ma

219

Ma

201

 

 

 

 

D

201

 

 

 

6b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7a

 

 

 

 

Schuck

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geo

303

 

 

 

 

 

 

 

7b

 

 

Bläß

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9R

Ausfall

Nicolai

Elster

Ausfall

Merkel

 

Ausfall

 

 

 

 

En

308

D

1

 

 

D

201

 

 

 

 

 

 

 

9H

Ausfall

 

Nicolai

 

Ausfall

Ausfall

Ausfall

 

 

 

 

 

 

En

308

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10a

 

 

Haupt

Schuck

 

Ausfall

 

 

 

 

 

 

 

Ma

101

D

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemerkungen:  7a/b  7./8.Std. Sp-Ju-Ausfall

Raumänderung:  7b  5.Std.R: 223                       7a 6.Std.R:223

 

 

 

                              7R 2.Std. Herr Voss  En/ R:301        7H 2.Std.Frau Bläß  D/ 101

 

 

 

 

 

Vertretungsplan für Donnerstag,05.05. 2016        Kein Unterricht!

 

 

1

2

3

4

              5

6

7

8

 

5a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemerkungen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

Vertretungsplan für Freitag, 06.05.2016        Ferientag

 

1

2

3

4

              5

6

7

8

5a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemerkungen:  

 

 

Bemerkungen: