Vertretungsplan für Montag, 01.12.2014         5.+6.Kl.  sowie 7.+8.Kl. Religion – Ausfall    

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

5a

Schuck

 

Mu

223

 

5b

Bläß

 

D

303

 

6a

 

 

 

6b

 

 

 

7a

Wandertag

Wandertag

Wandertag

Wandertag

Wandertag

Wandertag

Wandertag

 

 

 

 

e.Rel.

3

 

7b

Labitzke

Labitzke

 

Sp(alle)

Sp(alle)

 

8a

Nicolai

Ausfall

Ausfall

 

En

308

 

8b

Ausfall

Ausfall

 

 

9R

Ausfall

 

 

 

9H

Rittweger

Ausfall

Eth-Ausfall

 

 

Bio

224

 

 

10a

Ausfall

Altenburg

Altenburg

 

Ma

223

Ma

223

 

 

 

10b

Altenburg

Altenburg

Elster

 

Ma

223

Ma

223

D

201

 

 

 

Bemerkungen:   8R  3.Std. Frau Staub D/ R:304

Raumänderungen:  

 

 

 

                                      8H  3.Std.  Frau Schuck  Mu/  01

 

 

 

 

 

 

Vertretungsplan für Dienstag,  25.11.2014                 Herr Kuhles- krank( Förderkinder bleiben in ihren Klassen)!

 

1

2

3

4

              5

6

7

8

5a

5b

6a

6b

7a

 

 

7b

 

 

8a

Ausfall

Merkel

D

301/201

 

 

8b

 

9R

 

 

9H

 

 

 

10a

 

 

 

 

10b

 

 

 

 

   Bemerkungen :  

Raumänderungen: 

                                

                                    

                                                                                                                                                                                                                                                        

 


 

 

Vertretungsplan für Mittwoch, 26.11.2014         Herr Kuhles krank!          R: 308- Handwerker- gesperrt!!

 

 

1

2

3

4

              5

6

7

8

 

5a

 

 

5b

Bläß

Altenburg

Ausfall

 

Ge

303

MNT

224

 

6a

Merkel

 

 

D

201

 

6b

 

 

223

 

7a

Ausfall

 

 

 

 

 

7b

Ausfall

Fleck

 

 

Ma

101

 

 

 

8a

Elster

 

304

D

3

 

 

 

8b

Schein

Ausfall

 

101

Ph

218

 

 

9R

Ausfall

 

 

 

 

9H

 

224

 

 

 

10a

Merkel

Wallisch

Nicolai

Ausfall

 

1

D

201

SK

223

En

301

 

 

 

10b

Ausfall

Wallisch

Nicolai

 

SK

223

En

301

 

 

 

Bemerkungen: 

Raumänderungen: Siehe Klassenplan!!

 

 

                            9R/H  7./8. Std. Sport-Mädchen - Ausfall

 

                                

 

 

 

 

 

Vertretungsplan für Donnerstag, 27.11.2014               7b + Frau Staub -Wandertag- Petersberg!

 

 

1

2

3

4

              5

6

7

8

 

5a

 

 

5b

 

 

6a

Merkel

Ausfall

 

D

1

 

6b

Ausfall

 

 

7a

Fleck

Elster

Wallisch

 

 

Ma

101

D(alle)

1

Ku

03

 

 

 

7b

 

 

 

 

 

8a

Ausfall

Elster

Haupt

SpMä-Ausfall

SpMä-Ausfall

 

D

101

Ma(alle)

218

 

 

 

8b

Ausfall

Schein

SpMä-Ausfall

SpMä-Ausfall

 

Mu

308

 

 

9R

 

 

 

9H

Ausfall

Ausfall

 

 

 

10a

Dr.Jung

Dr.Jung

Eth-Ausfall

 

SpMä

Halle

SpMä

Halle

 

 

 

10b

Dr.Jung

Dr.Jung

Eth-Ausfall

 

SpMä

Halle

SpMä

Halle

 

 

 

Bemerkungen:    

 

 

 

 

 

                                Sport Jungen 10a/b  1./2. Std. Ausfall

 

                              

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

Vertretungsplan für Freitag, 28.11.2014                    Beweglicher Ferientag !  Kein Unterricht !

 

1

2

3

4

              5

6

7

8

5a

5b

6a

 

6b

 

7a

 

 

 

7b

 

 

 

8a

 

 

8b

 

9R

 

 

9H

 

 

 

 

10a

 

 

 

 

10b

 

 

 

 

  Bemerkungen:         

Raumänderung: