Vertretungsplan für Montag, 27.04.2015         

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

5a

 

Ma

3

 

5b

 

 

6a

 

 

 

6b

 

 

 

7a

 

 

 

 

e.Rel.

3

 

7b

 

 

8a

Ausfall

 

 

8b

 

 

9R

Franke

Rittweger

Ausfall

 

D

301

Bio

224

 

 

9H

 

 

 

 

10a

Merkel

Nicolai

 

D

223

En

308

 

 

 

10b

Merkel

Nicolai

 

D

223

En

308

 

 

 

Bemerkungen: 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Vertretungsplan für Dienstag, 21.04.2013        

 

1

2

3

4

              5

6

7

8

5a

5b

6a

Franke

Ausfall

En

301

6b

Staub

Ausfall

D

123

7a

NT-Ausfall

Ausfall

 

 

7b

Baier

NT-Ausfall

Ch

224

 

 

8a

Elster

D

201

 

 

8b

Milde

D

3

 

9R

Wallisch

Ausfall

Ku

03

 

 

9H

Ausfall

Warmuth

WRT-Ausfall

 

WRT

124

 

 

10a

Altenburg

As

223

 

 

 

 

10b

Altenburg

As

223

 

 

 

 

7a/b  2. Std. R:218 Frau Haupt  NT  , die Frz.-Schüler haben Herr Fleck /Ma R:201

 10a/b Sp-Mä- Ausfall

                                                                                                                                                                                                                                                        

 


 

 

Vertretungsplan für Mittwoch, 22.04.2015             10a/b Prüfungs-AG  Mathe bei Frau Haupt

 

 

1

2

3

4

              5

6

7

8

 

5a

Altenburg

 

Ma

223

 

5b

Baier

Haupt

 

MNT

224

Ma

101

 

6a

Altenburg

 

 

Ma

3

 

6b

 

 

 

7a

Ausfall

 

 

 

 

 

7b

Ausfall

 

 

 

 

 

8a

 

 

 

 

8b

Franke

Ausfall

 

En

301

 

 

9R

Bläß

 

WRT

303

 

 

 

9H

 

 

 

 

10a

Wallisch

Wallisch

 

Projekt

03

Projekt

03

 

 

 

10b

Wallisch

Wallisch

Merkel

 

Projekt

03

Projekt

03

D

201

 

 

 

Bemerkungen:  

Raumänderungen: 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertretungsplan für Donnerstag, 23.04.2015          10a/b Präsentationen- PA /R: 218 + 223 / 9R 1.Projekttag -PA Teilnahme an Präsentationen!

 

 

1

2

3

4

              5

6

7

8

 

5a

Franke

 

03

En

301

 

5b

Schuck

Franke

 

Geo

03

Ge

301

 

6a

Warmuth

 

201

Ma

224

 

6b

Bläß

Bläß

Rittweger

 

201

Ge

303

D

303

En

101

 

7a

Haupt

Rittweger

 

 

Ma

101

Bio

201

 

 

 

7b

Haupt

 

 

Ma

101

 

 

 

8a

 

 

 

 

8b

 

 

 

9R

 

 

 

9H

Staub

Ausfall

Ausfall

 

201

D

304

 

 

10a

 

 

 

 

10b

 

 

 

 

Bemerkungen:    8a/b  Sp-Jungen  7./8. Ausfall

8a/b  6.Std. Frz.-Schüler  Frau Wallisch Ku R:03

 

 

 

 

 

                              

7a/b 4.Std. Frz.-Schüler  Frau Schuck  Geo R.1

 

  8.RS- Ma  5.Std. R: 1- Raumänderung

8a/b  6.Std. NT  R:224

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

Vertretungsplan für Freitag, 24.04.2015             10a/b  Präsentationen  R: 218 – Vorbereitung  R: 223 - Präsentation

 

1

2

3

4

              5

6

7

8

5a

Milde

Ausfall

D

03

5b

Ausfall

Warmuth

Franke

Ausfall

Ma

03

Geo

301

6a

 

6b

Elster

Schuck

Nicolai

 

D

101

Geo

124

En

308

7a

Schein

 

Mu

219

 

 

7b

Nicolai

Elster

 

En

308

D

3

 

 

8a

 

 

8b

Schuck

224

Geo

1

 

9R

Haupt

Warmuth/Elster

Ausfall

Ph

3

NT/Frz

101/3

 

 

9H

Warmuth/Elster

Ausfall

 

 

NT/Frz

101/3

 

 

10a

 

 

 

 

10b

 

 

 

 

  Bemerkungen: