Vertretungsplan für Montag, 25.05.2015  FEIERTAG

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

5a

 

 

5b

 

 

6a

 

 

 

6b

 

 

 

7a

 

 

 

 

e.Rel.

3

 

7b

 

 

8a

 

 

8b

 

 

9R

 

 

 

9H

 

 

 

 

10a

 

 

 

 

10b

 

 

 

 

Bemerkungen:   

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Vertretungsplan für Dienstag, 26.05.2013         FERIENTAG- beweglich

 

1

2

3

4

              5

6

7

8

5a

5b

6a

6b

7a

 

 

7b

 

 

8a

 

 

8b

 

9R

 

9H

 

 

10a

 

 

 

 

10b

 

 

 

 

Bemerkungen : 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 


 

 

Vertretungsplan für Mittwoch, 27.05.2015           nach der 4.Std.- UNTERRICHTSSCHLUSS

 

 

1

2

3

4

              5

6

7

8

 

5a

Elster

 

Frz

301

 

5b

Merkel

Merkel

 

D

201

D

3

 

6a

Labitzke

Bläß

 

 

Geo

101

D

303

 

6b

Haupt

 

 

Ku

01

 

7a

Nicolai

 

 

En

308

 

 

 

7b

 

 

 

 

 

8a

Schein

 

Ma

301

 

 

 

8b

 

 

 

9R

Nicolai

 

En

308

 

 

 

9H

Altenburg

 

Ma

223

 

 

 

10a

Baier

 

Ch

224

 

 

 

10b

 

 

 

 

Bemerkungen:  

Raumänderungen: 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertretungsplan für Donnerstag, 28.05.2015       

 

 

1

2

3

4

              5

6

7

8

 

5a

 

 

5b

 

 

6a

 

 

6b

 

 

7a

 

 

 

 

 

7b

 

 

 

 

 

8a

 

 

 

 

8b

 

 

 

9R

 

 

 

9H

 

 

 

10a

 

 

 

 

10b

 

 

 

 

Bemerkungen:

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

Vertretungsplan für Freitag, 22.05.2015             7a/b Praktikum

 

1

2

3

4

              5

6

7

8

5a

Elster

Baier

Milde

Milde

Ausfall

Frz

301

MNT

224

D

301

D

301

5b

Projekt 

Schach mit 

Herr Schein

R:223 

1.       – 5. Std.

6a

Fleck

Ausfall

Ausfall

 

Ma

3

6b

Ausfall

Altenburg

Baier

 

Ma

308

MNT

224

101

7a

 

 

 

7b

 

 

 

8a

Haupt

Ma(alle)

101

 

 

8b

Projekt    R:219

mit Referent

08.30 – 12.30  +

Fr.Wallisch

 

9R

 

 

9H

Altenburg

Labitzke

 

 

Ma

304

SK

301

 

 

10a

Ausfall

Nicolai

En

308

218

 

 

 

 

10b

Ausfall

Nicolai

En

308

 

 

 

 

  Bemerkungen: